Op zoek naar de rechthebbenden

van niet-uitgekeerde Joodse verzekeringspolissen

Een oproep aan Joodse rechthebbenden en hun nabestaanden in verband met een mogelijke uitkering van verzekeringsgelden aan oorlogsslachtoffers. Wat is het doel van de stichting en hoe proberen de voorzitter van deze stichting, Ernst Numann, en directeur, Henk van der Well, hun doelgroep te bereiken?

Henk van der Well en Ernst Numann, Juni 2009 Foto: Ellen Lock.

Ernst Numann: ‘De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa is op 9 november 1999 opgericht. Het doel van de stichting is na te gaan in hoeverre nog aanspraken bestaan op een uitkering op grond van een levensverzekering van een door de oorlog getroffen verzekerde die vervolgd is vanwege zijn of haar Joods-zijn. Deze verzekering moet zijn afgesloten bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars. In het verlengde hiervan is het doel van de stichting om - afhankelijk van de beoordeling door het bestuur - iemand een uitkering toe te kennen.’

Henk van der Well: ‘De stichting is voortgekomen uit de overeenkomst die in november 1999 gesloten werd tussen het Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO) en het Verbond van Verzekeraars. Een onderdeel van de overeenkomst bestond uit het door het Verbond ter beschikking stellen van een bedrag van 20 miljoen gulden (ca. 9 miljoen euro), bestemd voor individuele uitkeringen aan rechthebbenden op grond van na de Tweede Wereldoorlog niet uitgekeerde levensverzekeringspolissen. De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa werd belast met het onderzoek naar en het uitkeren van deze niet uitgekeerde polissen.’

Ernst Numann: ‘In het akkoord van 1999 is bepaald dat de stichting tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling zal nemen. Aan het eind van deze periode zal het restant van die 9 miljoen euro voor tweederde overgaan naar de Joodse gemeenschap en voor eenderde naar het Verbond van Verzekeraars. Daarom verzoeken wij slachtoffers van de Holocaust of hun nabestaanden die menen nog recht te hebben op een uitkering inzake een niet-uitgekeerde levensverzekering zich te melden. Op de internetsite van de stichting staat een lijst met waarschijnlijk niet-uitgekeerde polissen. Een belangrijke vraag aan de Joodse lezers van Aanspraak is dus: waren uw ouders of andere directe familieleden in het bezit van een levensverzekering bij een Nederlandse verzekeraar?’

Henk van der Well: ‘Wij willen graag zoveel mogelijk persoonlijke gegevens ontvangen, omdat het onderzoek dan sneller kan verlopen. Noodzakelijk voor de aanvraag zijn de eigen naam- en adresgegevens van aanvragers en hun relatie tot de verzekerde, volledige voornamen en achternaam van de verzekerde en zijn of haar geboorte- en overlijdensdata. Ook aanvullende gegevens kunnen van belang zijn, zoals voornamen en achternaam van een eventuele echtgeno(o)t(e), laatste bekende woonadres(sen) en voor zover bekend en nog bewaard: naam van de verzekeraar en gegevens over de polis.’

Ernst Numann: ‘Naar aanleiding van de aanvraag zal de stichting onderzoek doen in archieven van Nederlandse verzekeraars en in andere relevante Nederlandse archieven. De stichting zal betrokkenen uiteraard informeren over de resultaten van dit onderzoek. Naar aanleiding van alle onderzoeksresultaten neemt het bestuur van de stichting een beslissing over de aanvraag voor een eventuele uitkering. Het onderzoek kan wel enige tijd duren, want het archiefonderzoek dat naar aanleiding van het verzoek moet worden verricht, doen wij voor een groot deel handmatig en met maar vijf mensen. De archieven zijn bovendien bij diverse bedrijven en instellingen over het land verspreid. Vanaf 2000 tot en met 2009 zijn er ruim 16.000 aanvragen binnengekomen en is een bedrag van ruim 5 miljoen euro uitgekeerd. Uiteraard doen wij ons uiterste best om tempo te maken. Met onze inspanningen hopen wij dat eventuele gebreken in het rechtsherstel naar vermogen zijn goedgemaakt en dat de aanvragers dit ook zo zullen ervaren.’

Voor meer informatie:
Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa, Postbus 91475, 2509 EB Den Haag, tel: 070 333 85 46 (tussen 14.00 – 16.00 uur), info@stichting-sjoa.nl,  www.stichting-sjoa.nl

Interview: Ellen Lock, PUR-cliëntenblad Aanspraak, Juni 2009